Štatút súťaže MastersGate Awards 2019

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „MastersGate Awards 2019“ a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).

I. Účel súťaže

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou, resp. ako reklamná súťaž v zmysle § 9 ods. 2) písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej výhra/cena je až do zákonom stanovenej výšky oslobodená od dane.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je ui42 spol. s.r.o. so sídlom Sibírska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 14226/B, kontaktná osoba : adriana.mucickova@ui42.com, (ďalej len „ui42“ alebo „organizátor“).

III. Termín konania súťaže

1) Súťaž bude prebiehať v období od 09.01.2019 do 29.05.2019.

2) Vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční 29.05.2019.   

3) Výhru v rámci akceleračného programu si môžu víťazi čerpať do 31.12.2019

IV. Podmienky účasti v súťaži

1) Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

2) Do súťaže bude zapojený každý účastník súťaže, ktorý vyplní prihlasovací formulár.

3) Zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky zaradenia do súťaže, budú odbornou porotou vybraní štyria finalisti za každú zo 4 súťažných kategórií. A teda medzi finalistov postúpi spolu 16 vybraných účastníkov súťaže. Zo vštkých finalistov bude pridelená špeciálna cena tzv. Wild card na základe verejného hlasovania a určí sa jedna špeciálna cena The Greatest Investment potential.

4) Na základe vyplneného a zaslaného briefu (ktorý dostanú všetci finalisti) spolu s krátkou prezentáciou  pred odbornou porotou v rozmedzí max 5 minút 28.05.2019, odborná porota vyberie jednotlivých víťazov v štyroch kategóriach a vyhlási ich 29.05.2019 na slávnostnom odovzdávaní MastersGate Awards. Konkrétne súťažné kategórie sú Bricks to clicks, Exporters/Dream Big, Rising Stars a Business to Business.

V. Ochrana osobných údajov

1) Účastník udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane zverejnenia výsledkov súťaže podľa čl. VII ods. 1 tohto štatútu, na nevyhnutne potrebnú dobu na účely tejto súťaže.

2) Vyplnením emailovej adresy a teda zapojením sa do súťaže, udeľuje účastník v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, na marketingové účely, a to najmä na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti ui42, spol s. r. o., alebo tretích osôb vrátane elektronického newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

3) Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti, alebo elektronicky na adrese adriana.mucickova@ui42.com.

4) Účastník má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) právo: • vyžadovať od ui42 na základe písomnej žiadosti: - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi spracúvané - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je účastník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ui42 osobné údaje účastníka na spracúvanie - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov účastníka, ktoré sú predmetom spracúvania - opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania - likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže účastník požiadať o ich vrátenie - likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona - blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak ui42 spracúva údaje na základe súhlasu účastníka • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu účastníka a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu, • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka je oprávnená, ui42 je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu ui42, ktoré by malo pre účastníka právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník má právo žiadať ui42 o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom ui42 je povinný žiadosti účastníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia ui42  informuje účastníka v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva účastníka v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

VI. Výhra

1) Výhrou v súťaži je akcelaračný program od partnerov a garanta podujatia.

2) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a cene.

3) Výhra bude čerpateľná na základe zabezpečenia Organizátorom do 31.12.2019.

VII. Zverejnenie víťazov

1) Zverejnenie výsledkov sa uskutoční počas eventu MastersGate Digital Summit 29.05.2019.

2) V prípade, ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch márnych pokusoch nebude možné výhru odovzdať) výhra prepadá v prospech organizátora.

VIII. Osobitné ustanovenie

1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, sa výhra neodovzdá a prepadá v prospech organizátora.

2) Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.

3) Na výhru nemá súťažiaci právny nárok.

4) Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom súťaže.

6) Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to organizátora.

7) Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.

V Bratislave 18. 12. 2019